Regulamin konkursu „Mamy SNY” na Instagramie.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Ada Sobiecka SNY z siedzibą w Łodzi, ul Matejki 11/183 90-237 Łódź, NIP: 7272671261

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis

facebook.com (instagram.com) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie z wyłączeniem rodzin, pracowników oraz współpracowników organizatora. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram. 

6. Konkurs trwa od 15.05.2022 do 24.05.2022

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26.05.2022 na Fanpage’u @snyvision na Facebooku i Instagramie. 

https://www.facebook.com/snyvision

https://www.instagram.com/snyvision/

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram. Informacje i wyniki konkursu pojawią się również na portalu Facebook, na fanpage organizatora.

https://www.facebook.com/snyvision

https://www.instagram.com/snyvision/

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu do organizatora swojego zdjęcia lub filmiku, na którym uczestnik jest ubrany w odzież SNY lub ma na sobie, któreś z akcesoriów. Na zdjęciu odzież lub akcesoria powinny być wyraźnie widoczne. 

10. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę propozycji. 

11. Materiały konkursowe, o których mowa w punkcie 9 powinny zostać przesłane do organizatora w wiadomości prywatnej na Fanpageu Instagram lub Facebook organizatora lub na adres mailowy office@snyvision.com 

12. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do przesłanych materiałów (obrazów, wideo)

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za naruszenie praw autorskich materiałów przesłanych przez uczestników. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik. 

14. Uczestnik wyraża zgodę na publikację przesłanych materiałów na platformie Instagram, Facebook i Tiktok na Fanpageach organizatora. 

15. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim przesłanych materiałów. 

16. Przesłane materiały powinny zostać przesłane w następujących formatach: 

Zdjęcia: jpg, png

Wideo: mp4, mov

do dnia 24.05.2022 do końca dnia.

17. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca oraz 2 nagrody wyróżnienia.

18. Najlepsza praca konkursowa zostanie wybrana przez niezależne jury w składzie : Ada Sobiecka, Hubert Sobiecki. 

19. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram lub drogą mailową.

20. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.05.22 na Fanpageu Instagram i Facebook organizatora.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

17. Główną nagrodą w konkursie jest bon do sklepu SNY – www.snyvision.com/sklep, o wartości 450 zł .

18. Nagrody wyróżnienia to paczki niespodzianki o wartości około 150 zł. 

19. Laureat konkursu zobowiązuje się do podania organizatorowi adresu wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników. Adres musi znajdować się na terenie Polski, 

20. W przypadku braku podania danych adresowych w ciągu 3 dni nagroda nie zostanie przekazana laureatowi. 

19. Nagrody zostaną przesłane do laureatów poprzez przesyłkę Inpost na adres podany przez uczestnika, na koszt organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników (lub później w zależności od dostępności danych produktów) wyłącznie na terenie Polski. 

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: office@snyvision.com

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs.

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Ada Sobiecka SNY, NIP:7272671261 – organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: office@snyvision.com

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpagach 

https://www.facebook.com/snyvision

https://www.instagram.com/snyvision/

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage 

https://www.facebook.com/snyvision

https://www.instagram.com/snyvision/

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując wizytę na tej stronie, akceptujesz użycie plików cookie. Dowiedz się więcej

Akceptuj