Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego 

§1

Definicje 

W spisanym poniżej Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” używane są niżej wypisane pojęcia, pod którymi należy rozumieć: 

Sklep/Sklep Internetowy – Sklep znajdujący się pod adresem www.snyvision/sklep oraz na jego podstronach 

Sprzedawca/Sprzedający– Sprzedawcą jest firma Ada Sobiecka – SNY, zarejestrowana pod adresem Matejki 11/183 90-237 Łódź 

NIP: 7272671261 REGON 386916286

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie internetowym i zawierająca ze sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość. 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności sklepu internetowego dostępna pod adresem www.snyvision.com/Politykaprywatności 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§2

 Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.snyvision.com/sklep 
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga podania przez klienta wybranych danych osobowych i posiadania aktywnego konta email. 
 4. Każda osoba korzystająca ze sklepu powinna najpierw zapoznać się z jego Regulaminem.

§3

Kontakt ze sklepem 

 1. Adres sprzedawcy : Ada Sobiecka – SNY, Piękna 31/37/38 00-677 Warszawa
 2. Adres email sprzedawcy office@snyvision.com orders@snyvision.com 
 3. Numer telefonu sprzedawcy: 793 601 780 czynny w godzinach od 09:00 do 18:00 w dni robocze. 

§3

Działalność Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu klient może nabyć na odległość asortymenty – odzież i dodatki 
 2. Oferowane asortymenty są produkowane w Polsce  

§4

Zasady Dokonywania Zakupów w sklepie 

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, usterkami technicznymi nie będącymi winą Sprzedawcy lub wynikającymi z błędów podmiotów podwykonawczych lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą klienta. 

2.Sklep przedstawia klientowi przed dokonaniem zakupów następujące informacje: 

 • Dokładny opis produktu
 • Cenę produktu. Ceny produktów w sklepie są cenami brutto. Ceny w sklepie podawane są w walucie PLN lub Euro (wersja angielska)
 • Koszty dostawy produktu
 • Termin realizacji zamówienia

3. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym nie wymaga zakładania konta

4. Dokonanie zakupów w sklepie wymaga od klienta podania danych osobowych: 

 • Imienia i Nazwiska i/lub Nazwy Firmy 
 • Adresu dostawy przesyłki
 • adresu email
 • numeru telefonu 

5. Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin

6. Sklep zobowiązuje się do wysyłania asortymentów bez wad

7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w chwili potwierdzenia przez klienta złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Informacja o przyjęciu zamówienia wysyłane jest automatycznie do Klienta i Sprzedającego. 

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji skep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 

9. W wyjątkowych sytuacjach może okazać się, że zakupione przez Klienta asortymenty są niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. Klient ma prawo do anulowania części lub całości zamówienia. 

10. Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie

11. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności: 

a)Płatność internetowa za pośrednictwem systemy płatności elektronicznej PayU

b)Przelew bankowy na konto Sprzedawcy

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przez Sprzedawcę kwoty zapłaconej przez Klienta. 

14. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych. 

15. W wyjątkowych przypadkach, termin realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie. W przypadku gdy termin realizacji zamówienia wydłuży się ponad 3 dni robocze Klient ma prawo do anulowania zamówienia. 

16. Przesyłki dostarczane są przy pomocy firmy kurierskiej : Inpost,

17. W przypadku zamówienia kilku sztuk asortymentu, towar pakowany jest zbiorczo. Na życzenie klienta przesyłka może zostać zapakowana osobno. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedającym. W przypadku kilku przesyłek dla jednego zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe koszty przesyłki. 

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki uszkodzone z winy firmy kurierierskiej. 

19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Do wystawienia Faktury Klient zobowiązany jest do  zobowiązany jest do podania pełnych danych:

a. imię i nazwisko/firmę;

b. adres zamieszkania/siedziby;

c. numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne);

d. opis zamówienia;

e. adres korespondencyjny.

18. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§5

Reklamacje 

1. Oferowane w Sklepie Produkty są nowe 

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną do wad. 

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. W Przypadku zgłaszania reklamacji Klient powinien podać swoje: Imię i Nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację zamówienia (np numer zamówienia), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis i/lub zdjęcia wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

6. Do reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu towaru podlegającego reklamacji. Elektroniczny rachunek lub paragon fiskalny (paragony wystawiamy od 17.08.2021)

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia reklamacji.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§6

Odstąpienie od Umowy 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin 14 dni liczy się od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. 

2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – zwrocie towaru należy przesłać Sprzedającemy na adres poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej podany w tym Regulaminie. 

4. Oświadczenie zaleca się wysłać w formie wypełnionego formularza dostępnego w zakładce Wymiana i Zwroty na stronie internetowej www.snyvision.com

5. Prawo do odstąpienia do umowy nie przysługuje Klientom, dla których asortymenty były personalizowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub zmieniane według jego specyfikacji. 

6. Zwracany towar należy dostarczyć na adres (Piękna 31/37/38 00-677 Warszawa), niezwłocznie po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jednak nie później niż 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający zgodzi się inaczej. 

7. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny

8. Koszty dostarczenia (przesyłki ) towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Klient

9. Zwracany towar musi być nieuszkodzony oraz nienoszący śladów użycia, posiadający wszystkie oryginalne metki i oznaczenia. 

10. Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru Sprzedający zwróci Klientowi koszty towaru (cenę obowiązującą w momencie zawarcia umowy) w ten sam sposób, zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient lub Sprzedający ustali inaczej i obie strony wyrażą na to zgodę. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po zakceptowaniu zwrotu jednak nie później niż w terminie 14 dni od zaakceptowania zwrotu przez Sprzedającego. 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu w przypadku gdy towar jest uszkodzony, ubrudzony lub nosi wyraźne ślady użycia. 

12. W przypadku braku paragonu fiskalnego sklep nie jest w stanie zaakceptować zwrotu towaru

§7

Polityka Prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce Polityka Prywatności na stronie Internetowej www.snyvision.com
 4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§8

Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn ważnych, tj: zmiany w przepisach prawa, zmiany sposobów dostaw i płatności. Wszystkie zmiany będą jawnie komunikowane. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. a także na stronach: 

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Ada Sobiecka – SNY

Matejki 11/183 90-237 Łódź

NIP 7272671261

REGON 386916286

Kontakt i zwroty:

Piękna 31/37/38

00-677 Warszawa