Skip to main content

Regulamin sklepu internetowego 

§1

Definicje 

W spisanym poniżej Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” używane są niżej wypisane pojęcia, pod którymi należy rozumieć:

Sklep/Sklep Internetowy – Sklep znajdujący się pod adresem www.snyvision/sklep oraz na jego podstronach

Sprzedawca/Sprzedający– Sprzedawcą jest firma Ada Sobiecka – SNY, zarejestrowana pod adresem Matejki 11/183 90-237 Łódź

NIP: 7272671261 REGON 386916286

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie internetowym i zawierająca ze sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności sklepu internetowego dostępna pod adresem www.snyvision.com/Politykaprywatności

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§2

 Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.snyvision.com/sklep
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga podania przez klienta wybranych danych osobowych i posiadania aktywnego konta email.
 4. Każda osoba korzystająca ze sklepu powinna najpierw zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Sprzedawca stosuje transparentną politykę cenową. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, poprzednia (przekreślona) cena jest zawsze najniższą ceną z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

§3

Kontakt ze sklepem 

 1. Adres sprzedawcy : Ada Sobiecka – SNY, Piękna 31/37/38 00-677 Warszawa
 2. Adres email sprzedawcy office@snyvision.com orders@snyvision.com
 3. Numer telefonu sprzedawcy: 793 601 780 czynny w godzinach od 09:00 do 18:00 w dni robocze.

§4

Działalność Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu klient może nabyć na odległość asortymenty – odzież i dodatki
 2. Oferowane asortymenty są produkowane w Polsce

§5

Zasady Dokonywania Zakupów w sklepie 

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, usterkami technicznymi nie będącymi winą Sprzedawcy lub wynikającymi z błędów podmiotów podwykonawczych lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą klienta.

2.Sklep przedstawia klientowi przed dokonaniem zakupów następujące informacje:

 • Dokładny opis produktu
 • Cenę produktu. Ceny produktów w sklepie są cenami brutto. Ceny w sklepie podawane są w walucie PLN lub Euro (wersja angielska)
 • Koszty dostawy produktu
 • Termin realizacji zamówienia

3. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym nie wymaga zakładania konta

4. Dokonanie zakupów w sklepie wymaga od klienta podania danych osobowych:

 • Imienia i Nazwiska i/lub Nazwy Firmy
 • Adresu dostawy przesyłki
 • adresu email
 • numeru telefonu

5. Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin

6. Sklep zobowiązuje się do wysyłania asortymentów bez wad

7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w chwili potwierdzenia przez klienta złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Informacja o przyjęciu zamówienia wysyłane jest automatycznie do Klienta i Sprzedającego.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

9. W wyjątkowych sytuacjach może okazać się, że zakupione przez Klienta asortymenty są niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. Klient ma prawo do anulowania części lub całości zamówienia.

10. Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie

11. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a)Płatność internetowa za pośrednictwem systemy płatności elektronicznej PayU

b)Przelew bankowy na konto Sprzedawcy

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przez Sprzedawcę kwoty zapłaconej przez Klienta.

14. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych.

15. W wyjątkowych przypadkach, termin realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie. W przypadku gdy termin realizacji zamówienia wydłuży się ponad 3 dni robocze Klient ma prawo do anulowania zamówienia.

16. Przesyłki dostarczane są przy pomocy firmy kurierskiej : Inpost,

17. W przypadku zamówienia kilku sztuk asortymentu, towar pakowany jest zbiorczo. Na życzenie klienta przesyłka może zostać zapakowana osobno. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedającym. W przypadku kilku przesyłek dla jednego zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe koszty przesyłki.

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki uszkodzone z winy firmy kurierskiej.

19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Do wystawienia Faktury Klient zobowiązany jest do  zobowiązany jest do podania pełnych danych:

a. imię i nazwisko/firmę;

b. adres zamieszkania/siedziby;

c. numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne);

d. opis zamówienia;

e. adres korespondencyjny.

20. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§6

Reklamacje 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. W przypadku zgłaszania reklamacji Klient powinien podać swoje: Imię i Nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia), przedmiot i przyczynę reklamacji, żądanie klienta, dane kontaktowe. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, ani przedsiębiorcą dokonującym zakupu niezwiązanego z jego działalnością zawodową, koszt dostarczenia ponosi Klient.

5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 

12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 

15. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

17. Powyższe postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

18. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

19.  W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

§7

Odstąpienie od Umowy 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin 14 dni liczy się od dnia wydania towaru tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – zwrocie towaru należy przesłać Sprzedającemu na adres poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej podany w tym Regulaminie.

4. Oświadczenie zaleca się wysłać w formie wypełnionego formularza dostępnego w zakładce Wymiana i Zwroty na stronie internetowej www.snyvision.com

5. Prawo do odstąpienia do umowy nie przysługuje Klientom, dla których asortymenty były personalizowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub zmieniane według jego specyfikacji.

6. Zwracany towar należy dostarczyć na adres: Magazyn SNY H. Sobiecki lokal 4a, Aleja Stanów Zjednoczonych 53 04-010 Warszawa, niezwłocznie po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jednak nie później niż 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający zgodzi się inaczej. W celu szybszego procedowania zwrotu rekomendujemy dołączenie paragonu fiskalnego.

7. Koszty dostarczenia (przesyłki ) towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Klient

8. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nienoszący śladów użycia, posiadający wszystkie oryginalne metki i oznaczenia.

9. Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru Sprzedający zwróci Klientowi koszty towaru (cenę obowiązującą w momencie zawarcia umowy) w ten sam sposób, zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient lub Sprzedający ustali inaczej i obie strony wyrażą na to zgodę. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po zaakceptowaniu zwrotu jednak nie później niż w terminie 14 dni od zaakceptowania zwrotu przez Sprzedającego.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwrotu w przypadku gdy towar jest uszkodzony, ubrudzony lub nosi wyraźne ślady użycia, wykraczające poza dozwolony użytek.

11. Postanowienia §7 Odstąpienie od umowy sprzedaży stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8

Polityka Prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce Polityka Prywatności na stronie Internetowej www.snyvision.com
 4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§9

Postanowienia Końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn ważnych, tj: zmiany w przepisach prawa, zmiany sposobów dostaw i płatności. Wszystkie zmiany będą jawnie komunikowane.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. a także na stronach:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Ada Sobiecka – SNY

Matejki 11/183 90-237 Łódź

NIP 7272671261

REGON 386916286

Korespondencja i biuro:

Piękna 31/37/38

00-677 Warszawa

tel:793601780

Magazyn i zwroty:

Magazyn SNY H. Sobiecki lokal 4a,

Aleja Stanów Zjednoczonych 53

04-010 Warszawa